WEB4YES – Inicijativa organizacija civilnog društva Zapadnog Balkana za podršku zapošljavanja mladih

 
WEB4YES – Inicijativa organizacija civilnog društva Zapadnog Balkana za podršku zapošljavanja mladih
Projekat WEB4YES je regionalna inicijativa usmerena na osnaživanje organizacija civilnog društva za učešće u donošenju odluka i predlaganje izmena u politici zapošljavanja mladih u 6 zemalja Zapadnog Balkana. U okviru projekta planira se formiranje nacionalnih i regionalnih foruma na temu zapošljavanja, zapošljivosti i preduzetništva mladih; treninzi na temu aktivnog zagovaranja za izmene praktičnih politika; program finansijske podrške za organizacije civilnog društva, kao i formiranje Internet platforme za lakši pronalazak posla namenjen mladima u regionu.  
Koordinator projekta je Beogradska otvorena škola, a partneri na projektu su Asocijacija za demokratski prosperitet – ZID (Crna Gora), NGO Lens (Kosovo), Asocijacija Beyond Barriers (Albanija), Institut za omladinski razvoj – KULT (Bosna i Hercegovina), Nacionalni omladinski savet Makedonije i Međunarodni centar Olof Palme (Švedska).  
U sklopu ove inicijative realizuje se i projekat „Txe ONA – OsNAžena hrabra autentična“. Opšti cilj projekta je pospešivanje zapošljivosti mladih devojaka i žena iz ruranih sredina kroz edukaciju o preduzetništvu, socijalnim veštinama, karijerno savetovanje, kao i preporuke za poboljšanje javnih politika zapošljavanja na lokalnom nivou u dve sredine.
Ovim projektom je planirano da budu realizovani sledeći specifični ciljevi:
 • Kreirane mogućnosti i stvoreni uslovi za osnaživanje mladih devojaka i žena u ruralnim sredinama
 • Osnažene mlade žene i devojke iz ruralnih sredina za samostalno donošenje odluka i aktivno učestvovanje u zajednici
 • Pospešen preduzetnički duh kod mladih devojaka i žena u ruralnim sredinama, edukovane o osnovama preduzetništva i pokretanju sopstvenog posla
 • Razvijeni mehanizmi za sprovođenje programa karijernog vođenja i savetovanja među mladim devojkama i ženama iz ruralnih sredina
 • Podstaknute mlade žene i devojke iz ruralnih sredina na lični i ekonomski razvoj i planinarnje karijere
 • Istraženo postojanje lokalnih strategija zapošljavanja u obe pratnerske sredine sa lokalnim akterima zapošljavanja
 • Istražene mogućnosti zapošljavanja mladih žena u ruralnim sredinama
 • Promovisano osnaživanje mladih žena u ruralnim zajednicama, važnost preduzetništva kao vida samozapošljavanja, unapređivanje ličnih veština i poboljšanje politike zapošljavanja
 • Razvijeni mehanizmi za pospešivanje lokalne politike zapošljavanja, sličnosti i razlike između dve lokalne zajednice, prednosti i nedostatci, preporuke za kreiranje politike zapošljavanja.

Ovi ciljevi će biti ispunjeni kroz sledeće aktivnosti:
 1. Dva sastanka: ulazni i evaluacioni.
 2. Pripremi i realizaciji obuke o ljudskim pravima, jednakostima i diskriminaciji sa direktnim učesnicima
 3. Pripremi i realizaciji obuke o preduzetništvu
 4. Pripremi i ralizaciji karijernog savetovanja i vođenja
 5. Kreiranje do 20 planova ličnog ili profesionalnog razvoja od strane direktnih učesnica obuka
 6. Sprovođenju istraživanja o lokalnim politikam i strategijama zapošljavanja
 7. Sprovođenje istraživanja o mogućnostima zapošljavanja mladih žena u ruralnim sredinama od strane direktnih učesnica obuke
 8. Sprovođenje onlajn kampanje o osnaživanju mladih žena iz ruralnih sredina, preduzetništvu i politikama zapošljavanja na lokalnom nivou
 9. Kreiranje izveštaja o postojanju strategije zapošljavanja na lokalnom nivou, sličnostima i razlikama između dve lokalne zajednice
 
Rezultati koje očekujemo da postignemo ovim projektom su:
 • Razmenjeni primeri dobrih praksi i iskustava u radu sa mladima i za mlade, kreiran zajednički plan i program
 • 20 mladih devojaka i žena iz ruralnih sredina edukovanih o socijalnim veštinama
 • 20 mladih devojaka i žena iz ruralnih sredina edukovanih o preduzetništvu i pokretanju sopstvenog posla
 • 20 mladih devojaka i žena iz ruralnih sredina je osnaženo za planiranje sopstvene karijere
 • 20 planova o ličnom i profesionalnom razvoju napravljenih od strane učesnica uz mentorski rad u roku od 2 meseca nakon obuke
 • Sprovedeno istraživanje o lokalnim politikama zapošljavanja u obe lokalne zajednice
 • Uključeno min 5 predstavnika ruralnim zajednicama uključeno u istraživanje mogućnosti zapošljavanja žena u ruralnim sredinama – u toku 2 meseca
 • Putem online kampanje dosegnuto oko 1000 do 2000 ljudi
 • Kreiran izveštaj o postojanju strategija zapošljavanja na lokalnom nivou, sličnostima i razlikama između dve lokalne zajednice, prednosti i nedostatci i preporuke za kreiranje politike zapošljavanja.

Kreativno-zabavna radionica za mlade