Inovativni omladinski rad, inovativno društvo!


U sklopu projekta “Divided past, joint future!“, koji sprovodi OKC Banja Luka, uz podršku Evropske Unije, realizuje se projekat “Innovative youth work, innovative society!”. Partneri na realizaciji ovog projekta su Centar za kulturu i obrazovanje Sonta, Ivana Volf pr Agencija za obrazovanje Novi Sad i Ekonomsko-trgovinska škola Požarevac.

 Srbija je deo regiona Zapadnog Balkana u Evropi i bivša jugoslovenska zemlja koja je bila u mnogome angažovana tokom balkanskih ratova. Posledice tog konflikta su još uvek prilično žive u srpskom društvu, naročito među mladima od 15 do 30 godina.

 


Stereotipi, predrasude i diskriminacija zasnovani na mnogim razlikama, posebno na nacionalnoj i etničkoj pripadnosti, prisutni su u stvarnosti mladih ljudi, iako postoji mnogo mladih i nevladinih organizacija za mlade koji su aktivni na polju izgradnje mira i pomirenja. Omladinski rad koji se zasniva na obrazovanju za izgradnju mira i pomirenju i dalje je potreba mnogih zajednica u Srbiji, posebno onih koje su karakteristične za segregativni multikulturalizam i multikulturalizam kao takav u kojima nema stvarne, dinamične i važne interkulturalne komunikacije i interakcije.

 


Omladinski rad je zvanje sa ogromnim potencijalom u smislu društvenog uticaja u Srbiji. Omladinski rad zasnovan na edukaciji o izgradnji mira je takav tip omladinskog rada koji ima potpuno neistražen potencijal za inovacije kao obrazovni i društveni alat u Srbiji na (post) konfliktnim područjima. Omladinski rad zasnovan na obrazovanju za izgradnju mira se bavi društvenim i profesionalnim razvojem mladih ljudi u smislu postajanja promotera mira i pomirenja u postkonfliktnim i suživotanim područjima u sadašnjosti i budućnosti. Uključujući procese suočavanja s prošlošću, kritičkog razmišljanja i ponovnog ocenjivanja stereotipa i predrasuda, omladinski rad zasnovan na obrazovanju za izgradnju mira uključuje mlade kao odgovorne građane budućnosti koji će izgaditi budućnost na kulturi mira.

 

 Mladim ljudima u Srbiji je potrebno više inovativnih programa i pristupa u smislu izgradnje mira i omladinskog rada koji im to mogu ponuditi. Praktičari kao što su omladinski lideri, omladinski radnici i lokalni službenici za mlade kao predstavnici lokalnih zajednica, moraju biti više uključeni u procese stvaranja novih pristupa u obrazovanju za izgradnju mira, kako online tako i offline. Mladi ljudi, posebno adolescenti, sve više su prisutni na internetu, gde iako postoji zakonodavstvo koje se bavi elektronskim nasiljem i govorom mržnje, nedostaju mehanizmi, mreže i podrška u slučajevima online nasilja, govora mržnje i diskriminacije. Zato se omladinski rad koji se zasniva na obrazovanju za izgradnju mira mora postaviti i na internetu, kako bi se izgradili kapaciteti mladih ljudi da se zaštite od tih štetnih pojava na nivou primarne prevencije.

 

 Omladinskim radnicima koji se bave obrazovanjem za izgradnju mira, uključivanjem i interkulturalnim učenjem u Srbiji, potrebna je dodatna podrška u umrežavanju, ekspanziji znanja i inovativnih pristupa uzimajući u obzir sve pomenute izazove mladih danas, kako online tako i offline. Kao konzorcijum projekta, zaključili smo da nam nedostaje više mladih ljudi koji su se uključili u ove programe i aktivnosti usmerene na izgradnju mira i interkulturalno učenje; nakon toga, vršnjačka interakcija među mladima je najefikasniji pristup u smislu multiplikativnog efekta kulture mira među mladima. Hakaton i naša online kampanja su tipovi pristupa u kojima želimo unaprediti inovaciju prakse izgradnje mira u okviru rada s mladima kako bi ona postala privlačnija mladima i uključila ih u organizacije i zajednicu u smislu izgradnje mira.


#IYWIS #EdukacijaZaIzgradnjuMira #OmladinskiRad #Mladi “YouthWork #PeaceBuliding #IT #DigitalneInovacije


         

Make Appointment

Estimate Your Project With Us

Lorem ipsum dolor sit amet consectetur adipiscing elit sed do eiusmod tempor

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore

Copyright © 2022 Gutenverse. All rights reserved.