DA LI ZNATE KO SU MLADI?

Iako postoje različita tumačenja, prema važećem Zakonu o mladima, mladi, odnosno omladina (youth) su sve osobe od navršenih 15 do navršenih 30 godina.

Zakon o mladima (engl. Law on Youth) uređuje mere i aktivnosti koje preduzimaju Republika Srbija, autonomna pokrajina i jedinice lokalne samouprave u cilju unapređenja društvenog položaja mladih i stvaranja uslova za ostvarivanje potreba i interesa mladih u svim oblastima koje su od interesa za mlade. Trenutno važeći zakon je stupio na snagu 2011. godine. Zakon o mladima ima za cilj stvaranje uslova za podršku mladima u organizovanju, društvenom delovanju, razvoju i ostvarivanju potencijala, na dobrobit pojedinca i društva. Zakon precizira specifičnosti omladinske politike i omladinskog sektora i definiše uloge aktera u oblasti omladinske politike. Neki od osnovnih principa na kojima se zasniva ovaj zakon su sistematska podrška mladima, jednake šanse, jačanje mladih i njihove pozicije u društvu, aktivno učešće mladih i društvena odgovornost itd. Za sprovođenje Zakona o mladima odgovorni su pre svega Vlada RS, odnosno resorno ministarstvo za mlade RS u saradnji sa drugim ministarstvima i institucijama na republičkom nivou, a na lokalnom nivou odgovornost za realizaciju počiva na IV AP Vojvodine i JLS.

Detaljnije o omladinskoj politici i njenim akterima možete pronaći u Rečniku omladinske politike (linkovan https://bit.ly/2O1JfFE) koji predstavlja  prvi dokument koji objedinjuje i definiše različite pojmove u ovoj oblasti. Razvile su ga: Nacionalna asocijacija kancelarija za mlade, Krovna organizacija mladih Srbije i Nacionalna asocijacija praktičara/ki omladinskog rada, u saradnji sa Ministarstvom omladine i sporta.

 

Make Appointment

Estimate Your Project With Us

Lorem ipsum dolor sit amet consectetur adipiscing elit sed do eiusmod tempor

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore

Copyright © 2022 Gutenverse. All rights reserved.