Znam šta hoću, DROGU neću!

Bolesti zavisnosti imaju hroničan tok i dovode do teških poremećaja psihičkog i telesnog zdravlja mladih, odnosno ugrožavaju ili zaustavljaju njihov pravilan psiho-fizički razvoj. Sve češće do prvog uzimanja droge dolazi u uzrastu od 11 do 13 godina. Inicijalne supstance su najčešće duvan, alkohol, kanabinoidi, sedativi, pojedinačno ili u kombinaciji, ali to mogu biti i opioidi (posebno kod devojaka) i amfetamini. Ukupno 64,5% stanovnika Srbije je u toku svog života pušilo cigarete. Upotreba ilegalnih droga, bar jednom u toku života, zabeležena je kod 8% ispitanika, starosti od 18 do 64 godine. Najčešće korišćena ilegalna droga među odraslom populacijom je kanabis (marihuana i hašiš), čija je upotreba, bar jednom u toku života, zabeležena kod 7,7% ispitanika uzrasta od 18 do 64 godine. U Srbiji je u populaciji od 18 – 34 godine starosti, rasprostranjenost upotrebe rezličitih droga niža nego u većini zemalja EU. (NSM 2015-2025.)

Postoji trend povećavanja rizičnog ponašanja i pogoršanja zdravlja mladih zbog aktuealnih i „modernih“ trendiva ponašanja među vršnjacima. Mladi nemaju dostupne adekvatne programe i usluge prevencije. Mladi nisu upoznati sa konkretnim rizicima po njihovo zdravlje kada se upuštaju u konzumiranje narkotika.
Na teritoriji Grada Požarevca između ostalih, uočen je sledeći problemi kada je zdravlje u pitanju:
Nije organizovan i kontinuiran rad na prevenciji bolesti zavisnosti. (LAP za mlade Grad Požarevac 2017-2020.) 73% anketiranih mladih u okviru istraživanja za LAP je odgovorilo da je jednom u životu probalo marihuanu, 18% je koristilo u polednjih 30 dana ispitivanja. Najveći broj korisnika ove opojne droge je među populacijom do 19 godina.
Od 35 mladih koji su odgovarali na pitanja, 75% njih je koristilo alkohol sa tabletama, a LSD, meskolin ili droge je koristilo 25% mladih od tog broja.
Navedeni podaci su alarmantni samim tim što jedan broj mladih ne želi da govori o ovoj temi, a statistika pokazuje da većina ima dodir sa drogom.

Ovim projektom želimo da pružimo uslugu prevencije rizičnog ponašanja kod mladih, sprovedemo programe vršnjačke edukacije mladih za prevenciju bolesti zavisnosti od psihoaktivnih supstanci na lokalnom nivou; sprovedemo programe edukacije roditelja i nastavnika za prevenciju bolesti zavisnosti od psihoaktivnih supstanci; sprovedemo aktivnosti informisanja u svrhu prevencije bolesti zavisnosti.
Navedenim aktivnostima želimo da utičemo na svest i edukaciju mladih o bolestima zavisnosti i konzumaciji narkotika u cilju prevencije, kako bismo stvorili pozitivnu klimu za zdrav rast i razvoj dece i mladih.

 

Projekat sprovodi udruženje Omladina JAZAS-a Požarevac u partnerstvu sa udurženjem Urban Stream i Zavodom za javno zdravlje Požarevac, uz podršku Grada Požarevca.

Make Appointment

Estimate Your Project With Us

Lorem ipsum dolor sit amet consectetur adipiscing elit sed do eiusmod tempor

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore

Copyright © 2022 Gutenverse. All rights reserved.