Klub za roditelje – Važno je!

AKTIVNOSTI KOJE UKLJUČUJU RODITELJE   Predviđene su sledeće aktivnosti koje uključuju ili su namenjene roditeljima: Period: mart-april
  • Mobilizacija roditelja: informisanje roditelja o aktivnostima I mogućnostima učešća
  • Formiranje viber grupa sa roditeljima
  • Formiranje Google učionice sa roditeljima
  • Formiranje Kluba za roditelje
Period: maj-avgust
  • Sprovođenje 8 radionica sa roditeljima na teme od značaja za mlade
  • Mapiranje izazova u razvoju mladih I pitanja od značaja za mlade za koja želimo da tražimo rešenja u lokalnoj zajednici
Period: septembar-decembar
  • Odabir jednog pitanja/izazova/problema
  • Zajedničko iznalaženje rešenja kroz međusektorsku uslugu
Period: januar-februar 2022.
  • Kreiranje praktične politike koja definiše međusektorsku uslugu
  • Zagovaranje za primenu rešenja
  Roditelji prema sopstvenom izboru i mogućnostima učestvuju u navedenim aktivnostima. Termini će biti izabrani prema zajedničkom dogovoru I dinamika realizacije prilagođena mogućnostima roditelja.

Kreativno-zabavna radionica za mlade