Važno je! – Sistemska rešenja za mlade

     
 

Važno je! – sistemska rešenja za mlade

  „Da svaka mlada osoba ima svog omladinskog radnika/cu. Priključi se i ti. Važno je!“ Činjenica je da u procesima izrade javnih politika za mlade roditelji nisu prepoznati kao akteri i nisu konsultovani oko uvođenja mera za rešavanje pitanja mladih. Time je izostavljena njihova perspektiva što dovodi to toga da javne politike u velikoj meri nisu u skladu sa realnim potrebama mladih i ne razvijaju podržavajući odnos, što potvrđuju različita istraživanja i studije. Upravo zbog toga se zalažemo za uključivanje roditelja u sve faze kreiranja politika za mlade – od definisanja problema do merenja učinka. Projekat „Važno je! – sistemska rešenja za mlade“ ima za cilj unapređenje usluga omladinskog rada kroz saradnju i mobilizaciju roditelja za adresiranje pitanja od značaja za mlade na lokalnom i nacionalnom nivou. Projektom su predviđene sledeće aktivnosti:
  • Sastanci sa roditeljima;
  • Osnivanje Klubova za roditelje;
  • Kreiranje praktične politike koje definišu međusektorske usluge za mlade (uz konsultacije sa mladima i roditeljima);
 
  • Izrada smernica za mobilizaciju roditelja;
  • Izrada smernica za kreiranje međusektorskih usluga na lokalu;
  • Istraživanje o stavovima roditelja o OR na nacionalnom nivou;
  • Kampanja kroz javne akcije u 10 opština;
  • Kreiranje Saveta roditelja kao savetodavnog tela NAPOR;
Kroz projektne aktivnosti biće uključeno preko 1000 roditelja, 100 predstavnika/ca lokalnih institucija i preko 100 mladih.       Ovaj projekat realizuje NAPOR u partnerstvu sa Urban Stream-mom, Omladinom JAZAS-a Novi Sad, Omladinom JAZAS-a Kragujevac I Velesom-Vladičin Han, i dobio je podršku projekta Vlade Švajcarske „Zajedno za aktivno građansko društvo – ACT”, koji sprovode Helvetas Swiss Intercooperation i Građanske inicijative. Mišljenje koje je izneto u ovoj publikaciji/članku/studiji/radu je mišljenje autora i ne predstavlja nužno i mišljenje Vlade Švajcarske, Helvetasa ili Građanskih inicijativa.

Kreativno-zabavna radionica za mlade