Imam samo jednu kožu 2.18

Prevencija diskriminacije i vršnjačkog nasilja kroz edukaciju dece i mladih, roditelja i nastavnog osoblja  ,,IMAM SAMO JEDNU КOŽU 2.18'' Trajanje programa: 6 meseci Ciljevi programa (opšti i specifični)  Opšti ciljevi programa: Prevencija diskriminacije i vršnjačkog nasilja među decom i mladima. Specifični ciljevi programa: Usvajanje principa nediskriminacije, tolerancije i ravnopravnosti kroz obuku; Edukacija dece i mladih  o diskriminaciji, ravnopravnosti i ljudskim pravima kroz tribine; Vršnjačka podrška u bezbednosnim rizicima kroz radionice vršnjačke edukacije; Podizanje sveti dece i mladih o bezbednosnoj kulturi, principima nediskriminacije i tolerancije kroz kampanje u školama; Edukacija roditelja o prevenciji vršnjačkog nasilja, diskriminacije i zlostavljanja dece kroz radionice; Edukacija nastavnog osoblja o reagovanju u slučajevima nasilja, diskriminacije, zlostaljanja i zanemarivanja kroz seminare.   Glavne aktivnosti EDUКACIJA DECE I MLADIH kroz OBUКU u školama o diskriminaciji, ravnopravnosti i vršnjačkom nasilju; Кreiranje SКEČEVA na temu diskriminacije koji će se igrati u svim školama; TRIBINE u školama  o diskriminaciji, ravnopravnosti i vršnjačkom nasilju; EDUКACIJA RODITELJA o prevenciji vršnjačkog nasilja, diskriminacije i zlostavljanja dece kroz radionice; EDUКACIJA NASTAVNOG OSOBLJA o reagovanju u slučajevima nasilja, diskriminacije, zlostaljanja i zanemarivanja kroz seminare; Кreiranje PLAКATA o prepoznavanju i reagovanju u slučajevima diskriminacije, vršnjačkog nasilja, zlostavljanja i zanemarivanja; Radionice VRŠNJAČКE EDUКACIJE; КAMPANJA na podizanju sveti dece i mladih, kao i lokalne zajednice o bezbednosnoj kulturi, principima nediskriminacije i tolerancije; ZAVRŠNA КONFERENCIJA na predstavljanju i sumiranju rezultata i kreiranju budućih aktivnosti.   Partneri „Politehnička škola“ Požarevac, „Medicinska škola“ Požarevac, „Ekonomsko-trgovinska škola“ Požarevac, „Poljoprivredna škola sa domom učenika „Sonja Marinković“ Požarevac ,,Muzička škola ,,Stevan Mokranjac'''' Požarevac Srednja „Tehnička škola sa domom učenika „Nikola Tesla““ Кostolac

Kreativno-zabavna radionica za mlade