Znanja i veštine, oštrimo vrline

Program "Znanja i veštine, oštrimo vrline" realizuje udruženje "Urban Stream " u partnerstvu sa osnovnom školom "Desanka Maksimović" iz Požarevca, kao vid međusektorske saradnje javnih institucija sa NVO. Program se realizuje u cilju pospešivanja kapaciteta dece kroz edukativne i informativne radionice i treninge i praktični rad na sticanju ličnih, socijalnih i praktičnih veština i znanja, neophodnih za lakši i uspešniji izbor srednje škole, nakon koje će pronaći posao u domenu svog usmerenja, kao prvi stepenik ka zaposlenju. Aktivnosti će se realizovati u toku školske 2016/17. godine, u prostoru škole, kroz redovni nastavni plan. Takođe u prostoru udruženja, kao i na terenu prilikom obilaska i poseta institucija. Očekivani rezultati programa su: povećana svest učenika završnih razreda o značaju ličnih i socijalnih veština za dalje školovanje; dobijene potrebne informacije radi lakšeg odabira srednje škole; osnaženi učenici završnih razreda stečenim i usvojenim znanjima i veštinama. Strategijom za karijerno vođenje i savetovanje Republike Srbije (2009-2014) predviđeno je da svaka škola prođe i obezbedi servis Karijernog vođenja i savetovanja, koji se sprovodi uz pomoć KZM-a na lokalnom nivou. Iz iskazane potrebe učenika, do koje se došlo istraživanjem same škole, utvrđeno je da je Obuka ove vrste potrebna učenicima završnih razreda. Obuka će direktno obuhvatiti 10-12 učenika 7. razreda osnovne škole. Teme koje će biti obrađivane u sklopu Obuke su:
  1. asertivni govor, aktivno slušanje;
  2. osnovni elementi komunikacije, verbalna i neverbalna komunikacija;
  3. grupa, tim, timski rad;
  4. konflikti, reagovanje u konfliktima;
  5. stereotipi, predrasude, principi nediskriminacije;
  6. osnovna ljudska prava;
  7. kreiranje promocija, predstavljanje medijima;
  8. organizovanje javnog događaja;
  9. upoznavanje sa usmerenjima i zanimanjima, ispitivanje sklonosti i interesovanja;
  10. posete odabranim školama i ustanovama.
Ovo je drugi ciklus ove Obuke. Prvi ciklus je realizovan u toku maja i juna 2016. godine, u sklopu Obuke za omladinske lidere/ke 2015/16., u organizaciji NAPOR-a, a finansiranje Ministarstva omladine i sporta Republike Srbije. #ZnasMeZnasGde #ZVOV

Kreativno-zabavna radionica za mlade