Sanja Novaković: „Kroz saradnju sa organizacijama koje se bave omladinskim radom, škole imaju priliku da obogate svoje vannastavne sadržaje“

Ekonomsko-trgovinska škola u Požarevcu već godinama unazad sarađuje sa organizacijama koje se bavi omladinskim radom. Zbog čega je ova saradnja važna i kako se ona sprovodi u praksi ilustruje Sanja Novaković, pedagog ove ustanove.

Sa kojom organizacijom (organizacijama) ste ostvarili saradnju i kada?

Ekonomsko-trgovinska škola iz Požarevca u nastojanju da svojim učenicima ponudi različite sadržaje koji će odgovarati njihovim interesovanjima i koji će im pomoći da otkriju svoje predispozicije, da steknu nova znanja i veštine, da ovladaju kompetencijama potrebnim za život i rad u savremenom društvu, u proteklih pet, šest godina ostvarivala je saradnju sa brojnim organizacijama iz lokalne sredine:

– školske 2012/2013. godine sa organizacijama: omladinskim udruženjem “Zeleni Požarevac”, “Omladinom JAZAS-a”, Udruženjem gradjana “Šansa”;

– školske 2013/2014. godine sa organizacijama: “Omladinom JAZAS-a”, organizacijom “Obruč”, organizacijom “Osnaživački centar 24”;

– školske 2014/2015. i 2015/2016. godine: “Omladinom JAZAS-a”, Udruženjem gradjana “Šansa”;

– školske 2016/2017. i 2017/2018. godine: udruženjem za mlade “Urban stream-om”, “Omladinom JAZAS-a”,.

Da li je saradanja nastavljena i ako jeste u kom obliku?

Sa Omladinom JAZAS -a i udruženjem za mlade Urban Stream-om saradnja je nastavljena i iz godine u godinu se proširuje novim oblicima saradnje, novim sadržajima i još većim

obuhvatom naših učenika.Ovo se posebno odnosi na saradnju sa Urban Stream-om, gde naši učenici prolaze brojne obuke, učestvuju u različitim istraživačkim projektima, učestvuju u vršnjačkoj edukaciji učenika osnovnih škola nakon što su i sami pohadjali obuke (na teme vezane za vršnjačjku prevenciju bezbednosnih rizika, ponašanja i pretnji; za prevenciju diskriminacije i vršnjačkog nasilja medju decom i mladima), učestvuju u realizaciji dramskih predstava sa temom prevencije vršnjačkog nasilja, prolaze obuke za angažovanje na pozicijama koje su mladima interesantne (bloger, novinar, anketar, asistent PR menadzera…) pri čemu stiču volontersko angažovanje, upoznaju se sa radom omladinskih udruženja, stiču komunikacijske veštine, uče kako da se snadju u konkretnim situacijama, da budu organizovani i poštuju rokove, da saradjuju u okviru tima…

Zahvaljući uspostavljenoj saradnji sa udruženjem za mlade “Urban stream -om”, naša škola je u školskoj 2017/2018. godini bila u prilici da učenicima maturantima ponudi da pohadjaju obuku “SOS radionice samostalne odluke supermladih”, koja je imala tri segmenta i koje su realizovale Maja Marić (omladinski radnik, predstavnik Urban stream-a – edukativne radionice usmerene na razvoj socijalnih veština), Valentina Milanov (nastavnik u Ekonomsko-trgovinskoj školi u Požarevcu – obuka iz preduzetništva) i Sanja Novaković (pedagog u Ekonomsko-trgovinskoj školi u Požarevcu – obuka iz karijernog vodjenja i savetovanja učenika završnog razreda). O kvalitetu ove aktivnosti svedoči i priznanje koje su Ekonomsko-trgovinska škola i Udruženje za mlade “Urban stream” dobili na trećem Nacionalnom Euroguidance takmičenju dobrih praksi u oblasti kariijernog vodjenja i savetovanja – a to je priznanje za održavanje kontinuiteta aktivnosti i medjusektorsku saradnju.

Šta је vaša institucija dobilia sarаdanjom sa tim organizacijama?

Naša škola je pre svega kroz saradnju sa ovim organizacijama pokazala da je sredina koja je otvorena za razmenu iskustava, za pružanje prilike učenicima da stiču znanja kroz međusektorsku saradnju. Zahvaljujući uspostavljenoj saradnji mogli smo da ponudimo učenicima različite izvore za sticanje znanja, ukažemo im na značaj umrežavanja na lokalnom nivou, na razmenu iskustava i bogaćenje sopstvenih znanja.

Učenici su dobili priliku da uče kroz neposrednu interakciju sa drugim mladima koji imaju slična interesovanja, da razmenjuju iskustva, da iskažu spremnost za uzimanje aktivnog učešća u kreiranju svog profesionalnog razvoja, da se oslobode pojedinih stereotipa i predrasuda i da neguju duh tolerancije, da shvate značaj volonterizma i društvenog aktivizma za svoju karijeru…

Zbog čega je, po vašem mišljenju, važna saradnju institucija sa organizacijama koje se bave omladinskim radom?

Kroz saradnju sa organizacijama koje se bave omladinskim radom, institucije (kao što su škole) imaju priliku da učenicima ponude lepezu različitih aktivnosti, da obogate svoju

ponudu vannastavnih sadržaja, da nastavni proces osavremene i učine ga zanimljivijim, i da ga povežu da konkretnim društvenim dešavanjima, da ponude sadržaje koji će zadovoljiti interesovanja učenika, da “izadju” iz okvira čisto teorijskih znanja i da učenicima pruže priliku da u realnim situacijama ovladavaju novim veštinama, da istaknu značaj vršnjačkog učenja i da učenike stave u poziciju aktivnih kreatora svog razvoja, da ih osposobe da preuzimaju odgovornost za svoje postupke, ponašanje, za svoje izbore.

Šta mislite da je potrebno uraditi kako bi se saradnja između institucija i organizacija koje se bave omladinskim radom podilgla na viši nivo?

Kroz saradnju institucija sa roditeljima učenika, može se predočiti roditeljima koje su prednosti ovakvog angažovanja mladih u aktivnostima koje nude omladinska udruženja. Pored roditelja, i samim učenicima potrebno je ukazati na važnost ličnog angažovanja, na potrebu da rade na otkrivanju svojih predispozicija i da budu svesni promenljivih okolnosti koje će im doneti svet rada, gde će oni koji imaju veće kompetencije, koji imaju znanja, veštine stečene kroz formalno i neformalno obrazovanje imati i veće šanse za napredovanje u svojoj karijeri..

Make Appointment

Estimate Your Project With Us

Lorem ipsum dolor sit amet consectetur adipiscing elit sed do eiusmod tempor

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore

Copyright © 2022 Gutenverse. All rights reserved.